لوگو شرکت افق سوله
شرکت افق سوله

پروژه مهندس حسین زاده

پروژه مهندس حسین زاده

تناژ130تن،

زیربنا3300متر،

محل نصب کاسپین 2،

سال نصب 1399

پروژه مهندس حسین زاده

پروژه های انجام شده